ГРАЂАНИ ДА УКЛОНЕ АМБРОЗИЈУ СА СВОЈИХ ПАРЦЕЛА

996

   Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

   Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске још једном позива физичка и правна лица да уколико већ нису, благовремено изврше уклањање амброзије са својих парцела, да не чекају долазак инспектора и да се не излажу ризику од кажњавања.

   Контроле ће се интензивирати у сарадњи са градском/општинском пољопривредном инспекцијом, а у складу са одредбама Закона о пољопривредном земљишту и Одлуком Владе Републике Српске о мјерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије.

   За непровођење мјере за сузбијање и уништавање амброзије прописане су казне, које износе за правно лице од 1.000 КМ до 2.000 КМ, за предузетника од 500 КМ до 1.000 КМ, за одговорно лице у правном лицу од 500 КМ до 1.000 КМ и за физичко од 200 КМ до 500 КМ.

   Сузбијање и уништавање амброзије обавезни су спроводити власници и корисници површина пољопривредног обрађеног и необрађеног земљишта (вртови и баште, њиве, воћњаци, виногради, ливаде и друго), шуме, ловишта; власници и корисници грађевинског земљишта, изграђеног и неизграђеног; субјекти који управљају водотоковима и каналима, и површинама уз водотоке и канале; субјекти који одржавају површине уз јавне путеве и жељезничке пруге; субјекти који управљају парковима, националним парковима, гробљима и другим зеленим површинама; власници и корисници запуштених површина, поред путева, стаза, као и утрина, парлога, деградираних пашњака, запуштених паркова, искрчених мјеста у шумама, и друго.

   Сузбијање и уништавање амброзије може се вршити примјеном сљедећих мјера: агротехничких мјера – обрада земљишта (орање, заоравање стрњишта, тањирање), њега усјева (окопавање, међуредно култивирање, плијевљење) и друго; механичких мјера – чупање, кошење, спаљивање биљака и др.; хемијских мјера – употреба неселективних (тоталних) хербицида са контактним и транслокационим дјеловањем на непољопривредним површинама, употреба селективних хербицида који имају дозволу за примјену за сузбијање амброзије и других корова у усјевима и засадима разних пољопривредних биљака.

   Поред штета које амброзија наноси као коров у пољопривредној производњи, полен амброзије је један од најјачих познатих алергена.