ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

1062

 

Извор: Општинска управа општине Власеница

    На основу члана 1. Одлуке о стипендирању студената у школској 2019/2020 години и члана 8. Правилника о додјели стипендија студентима и ученицима средње школе (”Службени гласник општине Власеница”, број: 10/13), начелник општине Власеница расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу стипендија студентима у школској 2019/2020. години

I

Расписује се Јавни конкурс за додјелу 40 стипендија у школској 2019/2020. години, за сљедеће категорије редовних студената високошколских установа:

  • Студенти са просјечном оцјеном 8,50 и више и ученици генерације,
  • Студенти, чији су родитељи слабог материјалног стања, и студенти из вишечланих породица,
  • Студенти без родитеља, студенти дјеца погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и цивилне жртве рата.

II

Општи услови за додјелу стипендија

За додјелу стипендија из тачке I овог конкурса могу конкурисати редовни студенти високошколских установа, који имају пребивалиште на територији општине Власеница, и који испуњавају сљедеће опште услове:

1) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2) да су студенти друге или виших година студија на првом циклусу студија,

3) да први пут уписују годину студија у школској 2019/2020. години,

4) да нису обнављали двије или више година студија, изузев у случајевима теже болести, његе дјетета до године дана живота и одржавања трудноће, те другим оправданим случајевима, за које су дужни приложити одговарајуће доказе,

5) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања, и

6) да нису старији од 28 година живота.

III

Критеријуми за утврђивање ранг–листе студената за додјелу стипендија су:

1) успјех у претходним студијским годинама,

2) уписана година студија и

3) социјални статус.

IV

Образац захтјева за додјелу стипендије биће доступан кандидатима на интернет страници општине Власеница: www.opstinavlasenica.org, а може се преузети и лично у Пријемној канцеларији Оштинске управе општине Власеница.

V

Потребна документација

Уз захтјев за додјелу стипендије студенти са просјечном оцјеном 8,50 и више и ученици генерације, као и студенти, чији су родитељи слабог материјалног стања, и студенти из вишечланих породица дужни су приложити сљедећу документацију:

  • Потврду о статусу редовног студента одређене године студија ,
  • Оцјене из претходних година студија, са изведеном просјечном вриједности оцјена, постигнутих током студирања,
  • Овјерену фотокопију индекса-прва страна,
  • Фотокопију личне карте,
  • Овјерену изјаву да нису корисници стипендије других субјеката,
  • Изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа),
  • Увјерење да су корисници социјалне помоћи,
  • Доказе о примањима за сваког члана домаћинства:
  1. Докази о висини личних примања,
  2. Увјерења о износу пензија,
  3. Потврде Бироа за запошљавање за незапослене чланове домаћинства,
  4. Остале доказе о примањима,
  • Фотокопију награде или признања са републичких и државних такмичења.

Уз захтјев за додјелу стипендије студенти без родитеља, студенти дјеца погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и цивилне жртве рата дужни су приложити сљедећу документацију:

  • Потврду о статусу редовног студента одређене године студија,
  • Оцјене из претходних година студија, са изведеном просјечном вриједности оцјена, постигнутих током студирања,
  • Овјерену фотокопију индекса,
  • Фотокопију личне карте
  • Изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа),
  • Овјерену изјаву да нису корисници стипендије из других извора финанасирања,
  • Сљедећа увјерења или доказе:
  • Извод из матичне књиге умрлих (дјеца без једног или оба родитеља),
  • Увјерење да су чланови породице погинулог борца,
  • Увјерење о инвалидности (ученици и студенти чији је родитељ инвалид),
  • Увјерење да су корисници социјалне помоћи,
  • Увјерење о хендикепу особе, која се пријављује на конкурс,
  • Доказе о примањима за сваког члана домаћинства:
  1. Докази о висини личних доходака,
  2. Увјерења о износу пензија,
  3. Увјерења о износу породичне и личне инвалиднине,
  4. Потврду Бироа за запошљавање за незапослене чланове домаћинства,
  5. Остале доказе о примањима.
  • Овјерене фотокопије награда, признања, диплома, научних и пројектних радова, и сл.

VI

Подносиоци пријава морају имати отворен текући рачун на своје име у некој од банака у Републици Српској.

VII

Захтјеви за додјелу стипендија са потребном документацијом достављају се лично, у пријемну канцеларију Општинске управе општине Власеница, шалтер број 6, са назнаком ”Комисија за додјелу стипендија –Не отварати-”.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VIII

Јавни конкурс биће објављен на интернет страници општине Власеница:  www.opstinavlasenica.org и на огласној табли Општинске управе општине Власеница.

IX

Јавни конкурс остаје отворен од 15.11.2019. године до 16.12.2019. године.

X

Прелиминарна ранг-листа кандидата биће објављена на интернет страници општине Власеница: www.opstinavlasenica.org и огласној табли Општинске управе општине Власеница.

Незадовољни кандидати имају право приговора на исту Начелнику општине, у року од осам дана од дана објављивања.

На основу размотрених приговора, формираће се коначна ранг-листа, која ће се објавити на исти начин.

Документи за преузимање:
Захтјев за стипендију просјек већи од 8.5 и ученици генерације
Захтјев за стипендију слабо материјално стање и вишечлане породице
Захтјев за стипендију студенти без родитеља, ППБ, ЦЖР, хендикеп