КОНКУРС ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ОД ИГАРА НА СРЕЋУ

620

Извор: Министарство породице, омладине и спорта које објављује:

К О Н К У Р С

за расподјелу средстава од игара на срећу спортским организацијама (клубовима) Републике Српске и спортистима појединцима у појединачним спортовима у 2018. години

   Министарство породице, омладине и спорта ће, у складу са Правилником о посебним критеријумима и поступку за расподјелу средстава од игара на срећу (”Службени гласник Републике Српске” број 94/14) и Методологијом управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске, а на основу критеријума утврђеним овим конкурсом, расподијелити средства од игара на срећу спортским организацијама (клубовима) Републике Српске и спортистима појединцима у појединачним спортовима са буџетске позиције 415200 – Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу у укупном износу од 178.100,00 КМ.

   1. НАМЈЕНА СРЕДСТАВА
Расподјела буџетских средстава у укупном износу од 178.100,00 КМ врши се за
финансирање спортских активности у износу од минимално 1.000,00 КМ до максимално 15.000,00 КМ по пројекту или актиностима које се односе на:
а) спортске клубове за учешће на званичним међународним такмичењима у
организацији европских и свјетских федерација (у циљу развоја и афирмације спорта Републике Српске),
б) домаћа првенства и купове до нивоа резултата који обезбјеђује учешће на званичним међународним такмичењима у организацији европских и свјетских федерација (у циљу развоја и афирмације спорта Републике Српске),
в) спортисте појединце у појединачним спортовима за учешће на званичним
међународним такмичењима у организацији европских и свјетских федерација (у
циљу развоја и афирмације спорта Републике Српске).

   2. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
а) спортски клубови Републике Српске и спортисти појединци у појединачним
спортовима који спортским разултатима у 2017. и 2018. години до дана објављивања овог конкурса испуњавају услове из тачке 1. Конкурса, односно резултатски су остварили право учешћа на међународном такмичењу у 2018. години.
б) спортски клубови који су уписани у Регистар спортских организација и других
организација у области спорта до дана објављивања конкурса (”Службени гласник
Републике Српске” број 98/09),
в) спортски клубови и спортисти појединци који су доставили финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране министарства у 2017. години и 2018. годину уколико су финансирани од стране Министарства.

   3. КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА
Oцјењивање и вредновање пријава по конкурсу врши се на основу општих и посебних критеријума:
1) Општи критерији предвиђени Методологијом Министарства финансија:
а) референце програма/ пројеката: област у којој се реализује програм/пројекат, дужина трајања, број лица која су укључена (број корисника), могућност развијања програма/пројеката и његова одрживост,

б) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у одређеној области,

в) суфинансирање програма/пројеката из других извора: споствених прихода, буџета јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго,

г) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма/пројеката: да ли су коришћена средства буџета Републике Српске и ако јесу, да ли су испуњене уговорене обавезе.

   Приликом расподјеле средстава од игара на срећу у обзир се узима и категоризација спортова из Правилника о категоризацији спортова у Републици Српској (”Службени гласник Републике Српске” број 100/13) и територијална заступљеност.

   4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ
1. Пријава на обрасцу бр. 1,
2. Пријавни образац за финансирање пројеката из средстава гранта – Прилог 1,
3. Образац пројектног приједлога – Прилог 2,
4. Образац за буџет – Прилог 3,
5. Задњи биланс стања и биланс успјеха који је поднесен АПИФ-у,
6. Трансакцијски рачун (копија уговора са банком или потврда банке),
7. Потврду матичног спортског савеза о нивоу такмичења, броју екипа учесница, броју земаља учесница и тренутном пласману клуба у систему такмичења,
8. Доказ – потврда о учешћу на међународном такмичењу или позив за учешће на
међународном такмичењу у 2018. години, ако је термин одржавања након
објављивања овог конкурса.
9. Копија Рјешење уписа у Регистар спортских организација и других организација у области спорта који води Министарство породице, омладине и спорта.

   5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПОРТИСТЕ ПОЈЕДИНЦЕ
1. Пријава на обрасцу бр. 2,
2. Трансакцијски рачун (копија уговора са банком или потврда банке),
3. Копију личне карте,
4. Потврду матичног спортског савеза о оствареном пласману појединца на међународно
такмичење, нивоу такмичења, узрасној категорији и најбољим спортским
резултатима у текућој години.

   6. КОМИСИЈА
(1) Министар породице, омладине и спорта рјешењем именује Комисију за процјену и
избор за финансирање корисника средстава од игара на срећу.
(2) Комисија по затварању конкурса врши оцјену пристиглих пријава и министру
предлаже износе средстава за спортске клубове и спортисте појединце.
(3) Министар на приједог Комисије рјешењем коначно утврђује појединачне износе
средстава за финансирање корисника средстава од игара на срећу.

   7. Овај конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања, а министрица
задржава право његовог поништавања усљед непредвиђених буџетских
ограничења.
Пријаву са потребном документацијом доставити поштом на адресу Министарства породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком ”ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ОД ИГАРА НА СРЕЋУ У 2018. ГОДИНИ”.

   Подносиоци пријаве на конкурс су дужни доставити вјеродостојне и тачне податке, доказе или наводе који се траже овим конкурсом. Уколико се утврди да је подносилац пријаве доставио нетачне или лажне податке, његова пријава се неће узимати у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Одобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима из Буџета за 2018. годину Министарства породице, омладине и спорта. Министарство породице, омладине и спорта задржава право да измијени одобрена средства у погледу висине износа у случају ребаланса Буџета Републике Српске у текућој 2018. години, као и у случају непотпуног извршења оперативног финансијског плана за 2018. годину. Конкурс се објављује у најмање једном дневном штампаном медију доступна на територији Републике Српске, као и на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта (www.vladars.net  Министарство породицe, омладинe и спортa  Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу спортским организацијама (клубовима) Републике Српске и спортистима појединцима у појединачним спортовима у 2018. години). Обрасци 1 и 2 се могу пронаћи на горе наведеној интернет страници. Све додатне информације о овом конкурсу можете добити на телефон: 051/338-338 (контакт особа: Мр Драган Вуковић, виши стручни сарадник за врхунски и такмичарски спорт).

МИНИСТРИЦА
Др Јасмина Давидовић