У НЕДЈЕЉУ ИЗМИЈЕЊЕН РЕЖИМ ОДВИЈАЊА САОБРАЋАЈА У ВЛАСЕНИЦИ

1089

 

У недјељу, 20.6.2021. године у Власеници ће, због одржавања традиционалног ТРојичког вашара, доћи до измјене у режиму одвијања саобраћаја у градским улицама. Одлуку начелника општине доносимо у наставку.

 

На основу члана 2. став 1. Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.: 6/06, 75/06 – испр, 44/07, 84/09, 48/10, 48/10 – др. закон, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), члана 2. став. 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима РС („Службени гласник РС“, бр.: 63/11), члана 20. тачка 10. и члана 59. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник РС“, бр.: 97/16 и 36/19), члана 66. став 1. тачка 2. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, бр.: 9/17) и члана 17. став 1. Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, бр. 10/17), Начелник општине Власеница дана 16.06.2021. године, доноси:

О  Д  Л  У  К  У

о измјени режима саобраћаја на подручју oпштине Власеница

 

Члан 1.

     Овом Одлуком дефинише се измјена режима саобраћаја на уличној мрежи општине Власеница, због одржавања традиционалног вашара Св. Тројице. Измјена се односи на дан 20.06.2021. године (недеља) и то за период од 09.00 h до 19.00  h.

 

Члан 2.

     Забрана саобраћаја у оба смјера кретања моторних возила важи за следеће улице:

 

  • Светосавска – од раскрснице са улицом Бранка Радичевића до раскрснице са улицом Надежде Петровић,
  • Надежде Петровић,
  • Св. апостола Петра и Павла – од раскрснице са улицама Надежде Петровић и Краља Петра до раскрснице са Светосавском улицом,
  • Трг српских бораца – од раскрснице са Светосавском улицом до раскрснице са улицама Михајла Пупина и Стевана Синђелића.

 

Члан 3.

     Да би се услед забране кретања моторних возила на поменутим улицама, учесницима у саобраћају обезбједили алтернативни правци кретања, на дијеловима улица у којима не важи забрана саобраћаја, а које су према постојећем режиму једносмјерне, биће дозвољено кретање моторних возила у оба смјера. То се односи на улице:

 

  • Светосавска – од раскрснице са улицом Надежде Петровић до раскрснице са улицом Св. апостола Петра и Павла,
  • Св. апостола Петра и Павла – од раскрснице са улицама Надежде Петровић и Краља Петра до раскрснице са Светосавском улицом.

 

Члан 4.

     Полицијски службеници ПС Власеница, у зависности од потреба и локација, постављањем привремених физичких баријера те усмјеравањем саобраћајних токова, извршиће регулисање саобраћаја. Такође, због промјене режима саобраћаја, знакови III-2 „пут са једносмјерним саобраћајем“ у улицама Светосавска и Св. апостола Петра и Павла, биће привремено прекривени.

 

    ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

     ПРАВНИ ОСНОВ

 

Чланом 2. став 1. Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у БиХ („Службени гласник БиХ “, бр.: 6/06, 75/06 – испр, 44/07, 84/09, 48/10, 48/10 – др. закон, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18) прописано је да органи БиХ, ентитетски и кантонални органи и органи Брчко дистрикта БиХ те органи локалне самоуправе и локалне управе у градовима и општинама обезбјеђују  спровођење овог закона и у оквиру своје надлежности доносе прописе и предузимају друге потребне мјере за његово доследно спровођење.

Чланом 2. став. 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима РС (“Службени гласник РС“, бр.: 63/11) прописано је да су јединице локалне самоуправе дужне да у складу са законом организују и регулишу саобраћај, као и да контролишу стање и одржавање путева којима управљају, објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута на начин да се осигура безбједно и несметано одвијање саобраћаја, те да отклањају све недостатке услед којих на неким мјестима долази до саобраћајних незгода и друге послове прописане законом.

Чланом 20. тачка 10. и чланом 59. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник РС“, бр.: 97/16 и 36/19), прописано је да је јединица локалне самоуправе у области стамбено-комуналних дјелатности надлежна за обезбјеђење спровођења превентивних и других мјера и активности у области безбједности саобраћаја те да су надлежности Начелника, између осталих, предлагање одлука и других општих аката Скупштини.

Чланом 66. став 1. тачка 2. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, бр.: 9/17) прописано је да Начелник општине предлаже одлуке и друге опште акте Скупштини општине. Чланом 17. став 1. Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, бр. 10/17) прописано је да је ради безбједности и несметаног одвијања саобраћаја, орган Општине, надлежан за послове саобраћаја, да може на саобраћајницама одредити забране, обавезе и обуставе саобраћаја или посебна ограничења за поједине врсте возила док постоје разлози због којих се мјере предузимају.

 

Разлог доношења предметног акта је потреба за измјеном режима саобраћаја током одржавања традиционалног вашара Св. Тројице, 20.06.2021. године (недеља) у општини Власеница, како је и дефинисано овом одлуком.

 

Број:02-014-361/21                                                                                                  Датум:   16.06.2021.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Мирослав Краљевић